top of page

Prondea Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

 

Laatimispäivä: 1.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Prondea Oy

Y-tunnus: 2265305-3

Osoite: Peltohiirentie 3, 01800 Klaukkala Finland

Sähköposti:  info@prondea.fi                                   

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pekka Kailio

Osoite: Peltohiirentie 3, 01800 Klaukkala

info@prondea.fi                                                       

 

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden

osalta sopimukseen tai Prondea Oy:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Prondea Oy:n asiakkaiden välisen

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakkaiden tilausten toimittaminen ja laskutus, palvelujen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, markkinointi, raportointi ja tilastointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja

yhteyshenkilöistä:

  • etunimi, sukunimi, titteli, yritys, asiakasnumero, y-tunnus, alv-numero, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen verkkosivusto, yrityksen toimiala, yhteydenotot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n

tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakas- ja sidosryhmien tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi, kuten asiakassuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamisen ajaksi 10 vuotta.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut

tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

bottom of page